fbpx

Adatkezelési tájékoztató

5. számú melléklet

HUMÁN PARTNER Kft.

2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 98.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

az érintett természetes személy jogairól

leendő munkavállaló részére

BEVEZETÉS

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (GDPR – 2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából Társaságunk a Rendeletben meghatározott alábbi tájékoztatást adja ki:

 1. Az adatkezelő megnevezése:
neve: HUMÁN PARTNER Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített neve: HUMÁN PARTNER Kft.
székhelye: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 98.
telephelye: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 98.
telephelye:
adószáma: 25549351-2-11
cégjegyzék száma: 11 09 024458
képviselője: Kramarics Róbert ügyvezető,
e-mail címe: kramarics.robert@humanpartnerkft.com
web címe: www.humanpartnerkft.hu
webáruház: Nincs
facebook: www.facebook.com/humanpartnerkft
telefonszáma: 20-292-6069
az adatvédelmi tisztviselő neve:
az adatvédelmi tisztviselő telefonszáma:
az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe:
 1. Személyes adatok megadása:
 1. Az adatkezelés célja:

Társaságunk munkavállalókat keres MUNKAERŐ KÖLCSÖNZÉS céljából. Az elektronikus felületen elhelyezett adatlap kitöltésével Ön jelezheti munkavállalási szándékát. Az adatlap kitöltése önkéntes, a személyes adatok megadása a munkavállaló, mint „érintett” hozzájárulásán alapuló adatkezelésnek minősül.

Tájékoztatjuk, hogy a megadott személyes adatokat kizárólag a munkaviszony létesítése céljából indított kapcsolatfelvételre és előzetes tájékozódásra használjuk fel.

 1. Az adatkezelés időtartama:

Az Ön által megadott adatokat a személyes kapcsolatfelvétel és meghallgatás, illetve munkaviszony létesítéséig kezeljük, azt követően az adatokat megsemmisítjük.

Amennyiben a munkaviszony nem jön létre, úgy a megadott adatokat az erről szóló döntéssel egyidőben megsemmisítjük. Amennyiben munkavállalási szándékát visszavonja, úgy jogosult az adatai törlésére, illetve kérheti a megadott személyes adatok törlését, amelyet az adatkezelő haladéktalanul teljesít.

 1. Kezelt személyes adatok:
A személyes adat megnevezése Milyen célból kezeljük A személyes adat továbbításra kerül-e harmadik félhez Mennyi ideig kezeljük
A jelentkező neve A munkaviszony létesítéséhez szükséges a munkavállaló szakmai életútjának, munkatapasztalatainak megismeréséhez Nem A foglalkoztatás ügyében hozott döntésig
A jelentkező születési ideje A munkaviszony létesítéséhez szükséges a munkavállaló szakmai életútjának, munkatapasztalatainak megismeréséhez Nem A foglalkoztatás ügyében hozott döntésig
A jelentkező lakcíme A foglalkoztatás várható költségei meghatározása és a munkaviszony létesítéséhez szükséges Nem A foglalkoztatás ügyében hozott döntésig
A jelentkező elérhetőségei (telefonszám és/vagy e-mail cím) A munkaviszony létesítéséhez szükséges – kapcsolattartás Nem A foglalkoztatás ügyében hozott döntésig
 1. Az adatkezelés alapelvei:
 1. Az adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
 1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére személyes adatokat továbbít.
 1. Alapfogalmak:
  • személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
  • adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  • adatkezelő”: alatt az 1. pontban meghatározott gazdasági szervezetet kell érteni, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
  • az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  • adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
  • Előzetes tájékozódáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon
  • Az érintett hozzáférési joga: Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.
  • A helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.
  • Az adathordozhatósághoz való jog: A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
  • Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről: Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
  • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog): Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
 1. Az érintettek jogai:
  • Az érintett kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az érintett személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Az érintett a személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött levélben, vagy e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az érintettnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg érintett adatait.
  • Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.
  • Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható, ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
  • Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az érintett vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 1. Az érintett kérelmének kezelése, intézkedési kötelezettség
  • A Társaságunk, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
  • Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
  • Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
  • Ha Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Panaszebnyújtás intézkedés elmaradása esetén:

 1. Postacím: 1125Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,
 2. Telefonszám: (1) 391 1400
 3. e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Oroszlány, 2018. május 23.

Kramarics Róbert

ügyvezető

széchenyi